Otevřený dopis starostovi Holešova

Souvisí s podnětem číslo 20080429165509

Otevřený dopis starostovi Holešova. (Text zveřejnil dne 15.5.2008 Zpravodaj Holešovska)

 

Pane starosto,

 

vzhledem k tomu, že nám nebylo umožněno vyjádřit se ke kritice na naši adresu na MZ dovolujeme si svoje vyjádření předat Vám touto cestou. Doufám, že Vás to neurazí a nebudete to považovat za invektivy vůči Vaší osobě.

Není to tak dávno pane starosto, kdy jsme Vás v tisku po nástupu do funkce pochválili za aktivitu a vstřícnost při řešení požadavků občanů Zejména v porovnání s Vaším předchůdcem „noblesním" p. Ottou. Bohužel od té doby se mnohé změnilo a i Vy jste se změnil k horšímu a jdete ve šlépějích představitelů ODS, tj. předvádíte aroganci moci a odmítáte kritiku. Víme, že se snažíte v Holešově napravovat image pro ODS, které vám svým chováním narušuje předseda ODS. Nic proti tomu, ale to není vše, co bychom od vás očekávali.Takže po pořádku pane starosto.

Můžete si ověřit fakt, že v posledních komunálních volbách v roce 2006 získal p.Baťa 586 a já 625 hlasů, což je o několik stovek hlasů méně než jste dostal Vy. Považujeme proto za svou povinnost splatit voličům důvěru, kterou nám ve volbách vyjádřili a stejně to platí i pro Vás.

Tímto zároveň usilujeme o naplňování občanských povinností(ačkoliv nejsme členy „občanské" „demokratické" strany), neboť upozorňujeme na drobné i velké problémy Holešova. Vy místo toho, abyste naši iniciativu přivítal, tak jí potlačujete a kritizujete a snažíte se nás před zastupiteli a občany zesměšnit a zdiskreditovat. Vaším jednáním také nahráváte všem, kteří viní ODS z toho, že nenasloucháte občanům. A takové praktiky se nazývají praktikami nedemokra-tickými, totalitními.

 

Naše podněty, které nemáte tak rád, nejsou jen naším výmyslem. Nejen pocit odpovědnosti vůči voličům, což platí i pro Vás, ale zároveň iniciování podnětů je v souladu i s volebním programem ODS pro komunální volby v roce 2006, ve kterém se mimo jiné uvádí, cituji: „Spojovacím článkem jednotlivých bodů (rozumí se bodů volebního programu-pozn.autorů dopisu) je kontakt s občany, komunikace s občany, získávání podnětů a myšlenek pro rozvoj města....... Občané Vás rozhodně nevolili kvůli radaru, který hodlá ODS umožnit vybudovat Američanům u nás, ale kvůli tomu, že budete ve své funkci plnit funkci služby občanům, naslouchat jím a tedy i nám, neboť my se cítíme a také jsme občany. Tak jste to vyjádřil ve svém slibu před zastupiteli po nástupu do funkce a dokonce i ve svém životopise, který máte zveřejněn na Vaší web stránce když přijímáte volbu na post senátora jako výzvu sloužit občanům.

 

Pokud respektujete zákony ( Vy je asi nemusíte, Vás chrání imunita) potom musíte respektovat i zákon o obcích č.128/2000 Sb., a v něm i § 16 odst 2g, který ( a opakuji Vám to již po několikáté) umožňuje právo občanovi,cituji:" podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty, orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde li o působnost zastupitelstva obce,pak nejpozději do 90 dnů".Konec citátu. Co je na tomto ustanovení nepochopitelného? Nejvíce Vám pravděpodobně vadí limitování doby vyřizování. Na zasedání ZM jste uvedl, že po Vás žádáme okamžité odpovědi na naše podněty. Ale ještě nikdy jsme po Vás nežádali okamžitou reakci na druhý den. A ani jsme nemohli, neboť sami víme, že na řešení podnětů máte časový limit až 2 měsíce. Když podnět není podnětem, nebo není aktuální a reálný, co brání v tom, aby bylo autorovi podnětu sděleno, jak bude s podnětem či připomínkou naloženo? Kromě jiného jste také nepravdivě informoval MZ o tom, že svými podněty podporujeme komerční zájmy majitele web stránky PODNĚTY.CZ, což striktně odmítáte a budete přijímat pouze podněty, zaslané na Váš sekretariát.To má být příkaz, požadavek nebo žádost? Jednak se vůbec nejedná o komerční záležitost, neboť majitelem této stránky je Občanské sdružení PODNĚTY.CZ, které má co do zisků daleko, naopak, je prakticky financováno z osobních prostředků členů sdružení. Škoda, že nejste ochoten blíže se zabývat touto občanskou aktivitou.Chápu, asi k tomu máte své důvody.

 

Jak jistě víte, podnětů které jsme Vám za 4 měsíce poslali není moc, asi z 25 jste vybral jen některé a i ty jste necitoval přesně, ale tak aby tomu přítomní na MZ nerozuměli.Nebo rozuměli tak, jak jste potřeboval. Právě z podnětů, ze kterých jste uvedl jeden, který Vás nabádá, aby pracovníci MÚ napravili křivdy, které napáchali úmyslně a také svou nekompetentností. Jde o to, aby chybu prodejem kanalizační přípojky soukromým osobám bez věcného břemena a bez mého vědomí, napravili..Do dnešního dne se tak nestalo. Další křivdou je, že na pozemku po kterém jezdím ke svému rodinnému domu někdo vymazal v katastru nemovitostí příjezdovou komunikaci a další část této příjezdové komunikace pak byla prodána soukromým osobám. Tak takové „přehmaty" Vy omlouváte?

 

K peticím. Městská rada se dne 4.12.2006 zabývala mimo jiné i peticí občanů Kolonky" Za Cukrovarem ve Všetulích ze dne 20.9.06 (tedy po více než 2,5 měsících) a nezamítla jí. Přitom uložila místostarostům, Vám ale i dalším zpracovat odpovědi zástupcům občanů. Zarážející je vyjádření pana tajemníka, že si v daný moment nevzpomíná na nějakou petici občanů z Kolonky! To jich má MÚ tolik, že si na tu naši nevzpomíná? Tomu máme věřit? Nemluvě o jeho povinnosti vyplývající ze zákona, kterou jsme m.j. rovněž připomněli, odpovědět v daném termínu autorovi či autorům petice. Jenže když si nevzpomíná!!! A my o tom dosud nic nevíme, neboť nás nikdo o postupu vyřizování a stavu petice neinformoval..Obdobně jste mystifikoval zastupitele ve věci dohody o udržování travnatých pozemků v Kolonce Za Cukrovarem. Prohlásil jste, že jsme odmítli nabídku MÚ na naši aktivitu, neuvedl jste však důvody, které nás k tomu vedly. Mnohé další podněty jste pak záměrně nevzpomenul a neuvedl.

 

Neměla pravdu ani předsedkyně kontrolního výboru když prohlásila, že kontrolní výbor není kompetentní zabývat se kontrolou podnětů. V metodické příručce pro zastupitele se na straně 28 uvádí v kapitole Náplň činnosti kontrolního výboru pod písmenem d) ...." Výbor vyřizuje: petice, stížnosti a připomínky občanů v oblasti samostatné působnosti obce."

 

Pravdu však měl poslanec p.Smýkal, když vyjádřil nespokojenost s tím, co jste o podnětech uváděl, neboť podle něj mnohé podněty je možno vyřizovat v rámci Odborů MÚ a zejména se to týká Odboru investic a Odboru správy majetku, stejně tak na Besedách se starostou a nemusí být do toho zbytečně zatahováni všichni zastupitelé. K tomu ve volebním programu v odstavci 5) vstřícný úřad, efektivní správa: se uvádí: úřad jako služba veřejnosti, úřad jako komunikační centrum, manažerské řízení. Nic z toho jsme na MÚ Holešov nezaznamenali a ani nezaznamenáváme. A zejména na uvedených odborech už vůbec ne.

 

Závěrem chci připomenout, že ke splnění našich požadavků, nehodláme odstoupit, pokud nám nebude jejich nicotnost, neopodstatněnost a nereálnost relevantně zdůvodněna. Za tím účelem využijeme všech dostupných a legálních prostředků. My ctíme vůči občanům povinnost za projevenou důvěru a Vy?

 

Ing. Štefan Haviar

 

Jiří Baťa

 

K článku byla připojena reakce starosty, který je současně senátorem za ODS:
"Na všechny podněty podané pány Haviarem a Baťou jsem už v minulosti reagoval, naposledy na jednání zastupitelstva. Chtěl jsem aby se všichni kolegové v zastupitelstvu dozvěděli, o jaké podněty se jednalo a jak s nimi město naložilo K podrobnostem uvedeným v otevřeném dopise pana Haviara se nehodlám vyjadřovat, protože nechci vést polemiku prostřednictvím novin"

 

Vyjádření autorů dopisu:
„Na jednání zastupitelstva nereagoval starosta na všechny ale pouze na některé z podnětů. A ještě je zkomolil."

Přílohy: