DOHODA SE STRANOU DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA

Souvisí s podnětem číslo 20080124214451

Plný text dohody uzavřené mezi o.s.PODNĚTY.CZ a politickou STRANOU DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA.

 

DOHODA O SPOLUPRÁCI

při realizaci projektu NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ
mezi občanským sdružením PODNĚTY.CZ a Stranou důstojného života
(dále jen DOHODA)
ze dne 30.5.2008

 

Čl.I - preambule
Občanské sdružení PODNĚTY.CZ (dále jen SDRUŽENÍ) a politická Strana důstojného života (dále jen SDŽ), navazujíce na Stanovy SDRUŽENÍ, na Stanovy a programové prohlášení SDŽ, uzavírají tuto DOHODU.

 

Čl. II - předmět DOHODY
Předmětem DOHODY je spolupráce při propagaci, vyžívání a vývoji projektu NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (dále jen NDOP).

 

Čl.III - cíle DOHODY
Podporou vývoje, využívání a šíření projektu www.podnety.cz :
a) usnadnit občanům postup při využívání práva podílu na správě měst a regionů dle §16/g zákona č. 128/2000 Sb (Zákon o obcích) a §12/e zákona č. 129/2000 Sb.(Zákon o krajích), případně dle ustanovení zákona č.106/1999 Sb. (Zákon o právu na informace)
b) Umožnit politikům a úředníkům snazší orientaci v problémech, které signalizují občané a zvýšit tím efektivitu práce veřejné a státní správy.

 

Čl.IV - způsob realizace DOHODY
Podíl SDŽ:
a) Nejméně na dobu šesti měsíců umístí na hlavní stránku portálu www.stranadustojnehozivota.cz výzvu k formulaci podnětů, s odkazem na http://podnety.cz/formular-podnetu .
b) Bude usilovat o začlenění závazku využívání komunikační technologie vyvinuté SDRUŽENÍM do svého Programového prohlášení
zorganizuje kampaň, ve které vyzve své členy a příznivce k využívání NDOP.
c) Pokusí se zveřejňovat účel DOHODY a výsledky její realizace v mediích.

 

Podíl SDRUŽENÍ
a) Nejméně na dobu šesti měsíců umístí na hlavní stránku portálu www.podnety.cz oznámení o existenci DOHODY s odkazem na www.stranadustojnehozivota.cz .
b) Na vlastní náklady bude do databáze vkládat podněty členů SDŽ, včetně odkazů na webové stránky strany - pokud se autor podnětu jako člen nebo příznivec strany podepíše. Počet je limitován kapacitami Správy NDOP. Pro SDŽ je aktuální kapacita omezena na jeden podnět denně.
c) Zveřejní text DOHODY na www.zpravodaj.podnety.cz a pokusí se ho zveřejnit i v dalších mediích.To se týká i dílčích výsledků její realizace
d) Na výzvu SDŽ vysvětlí vybraným delegátům strany způsob využití technologie NDOP. Místa jednorázového školení budou určena koordinátory DOHODY. Sdružení navrhuje: Praha, Pardubice, Č.Budějovice. Materiální zajištění je na SDŽ.
e) Koordinátory pro realizaci DOHODY budou:

 

za SDŽ - ing. Marie Paukejová (místopředsedkyně SDŽ),

 

za SDRUŽENÍ - ing. Arnošt Bednář .

 

Čl. IV - podpora plnění předmětu DOHODY
a) Strany DOHODY budou usilovat o získání finančních prostředků na provoz centrálního pracoviště Správy NDOP, případně na provoz přidruženého pracoviště, v samosprávě SDŽ.
b) Strany DOHODY budou postupovat tak, aby nenarušily jiné oprávněné zájmy partnera DOHODY.
c) Strany DOHODY si uvědomují pozitivní úlohu elektronických registrů dat. Za jeden z těchto registrů považují NDOP a deklarují připravenost ke spolupráci s institucemi odpovědnými za Registry dat a s Radou vlády pro informační společnost.

 

Čl. IV - závěrečná ustanovení
1. Strany DOHODY budou své členy a sebe navzájem informovat o akcích konaných ve prospěch realizace DOHODY.
2. Strany DOHODY konstatují, že tato DOHODA nezakládá žádné jiné povinnosti, závazky či práva než ta, která jsou v této DOHODĚ jasně uvedená a z ní vycházející.
3. Případné rozpory vyplývající z této DOHODY budou nejdříve řešeny dohodovacím nebo smírčím jednáním stran DOHODY.
4. Porušení závazků uvedených v této DOHODĚ bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této DOHODY, nejdříve však po třetím neúspěšném smírčím jednání stran DOHODY.
5. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této DOHODY musí být provedeno v písemné podobě.
6. Tato DOHODA vstoupí v platnost po výměně elektronických dopisů, kterými obě strany její text uznají za právoplatný.

 

Na důkaz souhlasu se zněním této DOHODY a svobodné vůle být touto DOHODOU vázán připojují svůj podpis:

 

Mgr. Jana Volfová - předsedkyně Strany důstojného života ,

 

v.z. Ing. Marie Paukejová, místopředsedkyně SDŽ (podepsáno na tištěném originále)

 

Ing. Arnošt Bednář, předseda o.s. PODNĚTY.CZ (podepsáno na tištěném originále)

 

V Českém Krumlově, 30.5.2008

 

Vyhotoveno ve 3 výtiscích
č.1 pro Stranu důstojného života
č.2 pro o.s. PODNĚTY.CZ
č.3 pro Česká tisková kancelář (Odesláno elektronickou poštou)

Přílohy: