PODNĚT MV od občanů z Kníniček, Rozdrojovic a Jinačovic

Souvisí s podnětem číslo 20080405004918

Občanské sdruženi OBČANÉ ZA OCHRANU KVALITY BYDLENÍ­ v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích", ICO 26653486 (Doc. Petr Firbas) zaslalo na Odbor dozoru a kontroly veřejné správy (JUDr.Adamu Furekovi -furek@mvcr.cz) podnět k doplnění zákona o volném přístupu k informací.

 

Ministerstvo vnitra
odbor dozoru a kontroly veřejné zprávy
Vážený pan
JUDr. Adam Furek
nám. Hrdinu 3
140 21 Praha 4
Praha

 

Vec: Podnět podle § 42 zákona 500/2004 Sb., správni řád, k připravované novelizaci zákona č. 106/1999Sb.

 

Vážený pane doktore,

 

vzhledem k tomu, že pracujete na úpravách zákona 106, dovoluji si Vám připojeně zaslat analýzu z Council of Europe http://www.coe.int/t/dg1/Greco/evaluations/round2/GrecoEval2(2005)7_CzechRepublic_EN.pdf a odkazuji např. na para 60 str. 18 a bod VII str. 27. Nová analýza za pozdější období není ještě publikována.
Věřím, ze i tyto analýzy budou příspěvkem, a to i v širších souvislostech z hlediska aplikace InfZ ve věcech protikorupčního boje, zneužívání pravomoci veřejných činitelů a členu zastupitelstev samosprávných celků (a to v širším slova smyslu, než je to definováno v trestním zákoně).
Vzhledem k tomu, ze nedochází k nápravě postupu některých povinných subjektů při poskytování informaci a občané jsou zatěžováni administrativními a právními kroky nutnými k prosazeni jejich ústavou zaručeného práva na informace (resp. pokud se jim podaří po letech soudně prosadit svá práva, pak se zpožděním vydané informace často dávno ztratily svoji hodnotu a cely právní proces nevede plnohodnotně tam kam by mel) dovoluji si navrhnout, abyste do novelizace 106 doplnili ustanoveni, které v § 21a je součástí slovenského zákona 211/2000 Sb - citace viz níže a zvážili jak toto ustanoveni propojit na (bohužel doposud ne plně platné) české zákony, které mají garantovat kvalitní statni správu a samosprávu, tj. např. zákony č.312/2002 Sb a č. 218/2002 Sb.
Zákon 106 bez jakýchkoliv sankcí proti KONKRÉTNÍM osobám uvnitř povinných subjektů je ve skutečnosti (v rozumné a smysluplné době) nevynutitelný, jak ukazuje doložitelná situace, kdy dochází k tomu, ze ve velkém rozsahu jsou zcela ignorovány nejen podané žádosti o informace, ale i stížnosti na nečinnost.
Prosíme, o písemné sděleni, jak bylo s tímto podnětem naloženo.

 

Za občanské sdruženi
doc. Petr Firbas
předseda o.s OBČANÉ ZA OCHRANU KVALITY BYDLENÍ
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích

 

Citace ze slovenského zákona 211/2000 Sb:

 

§ 21a
Priestupky(1)

 

Priestupku sa dopustí ten, kto

a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,

b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríèiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,

c) poruší inú povinnos� ustanovenú týmto zákonom.

(2) Za priestupok podža odseku 1 možno uloži� pokutu do 50 000 Sk a zákaz èinnosti až na dva roky.

(3) Priestupok podža odseku 1 možno prejedna� len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ïalej
len "navrhovatež"). Navrhovatež je úèastníkom konania o priestupku.

(4) V návrhu musí by� uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovatež oznaèuje za páchateža a kedy a akým spôsobom
priestupok spáchal.

(5) Priestupky podža tohto zákona prejednáva obvodný úrad.

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 27a)
------------------------------------------------------------

27a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Přílohy: