Veřejnost by už konečně měla mlčet ?

Souvisí s podnětem číslo 20120612000000

Ani Doc. Pavlu Benešovi, který je zastupitelem m.č. Praha Suchdol se nelíbí připravované změny stavebního zákona a proto poslankyním a poslancům napsal:

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

 

koncem týdne Vás čeká hlasování o novele stavebního zákona. 

 

Záměrem některých poslanců je:

- výrazně omezit účast veřejnosti na rozhodování

- okleštit proces EIA

- zrušit do budoucna vyšší územně plánovací dokumentaci pro Prahu – tzv. Zásady územního rozvoje Prahy

-         umožnit pražskému zastupitelstvu schvalovat významné změny územního plánu bez zadání této změny (což by vedlo opět k výraznému zjednodušení povolovacího procesu na úkor práv občanů se ke změně vyjádřit a požadovat posouzení jejích vlivů na životní prostředí.)

 

Píši Vám i jménem svých voličů, samozřejmě s žádostí a přáním, abyste nepodlehli tomuto tlaku, který by, zdůvodněn veřejným zájmem, ve skutečnosti uvolnil ruce pouze opět developerům a významně by omezil práva občanů, jejichž zájmy je zdůvodňován.

Vážené poslankyně, vážení poslanci - předmětné změny stavebního zákona jsou zřejmě motivovány a  předkladateli často zdůvodňovány i snahou o urychlení výstavby chybějící dopravní infrastruktury, mimo jiné i potřebou rychlé dostavby Silničního okruhu kolem Prahy.

Mezi předkladateli těchto úprav zákonů jakoby převládal názor, že demokratická práva vlastních občanů - vyjadřovat se k závažným stavbám v jejich blízkosti - jsou něčím, čím si občané zároveň sami škodí – neboť neví, co je pro ně dobré.  Tady bych chtěl připomenout jednoduchou metodu pana Tomáše Bati, který, když chtěl udělat na dvoře továrny park a cesty, nechal zorat celou plochu a nechal lidi chodit, jak je napadlo. Po krátké době byly vyšlapány pěšiny, které byly optimální z hlediska potřeb uživatelů. Tam pak nechal udělat cesty a zbytek byla parková úprava. A fungovalo to. Současná letitá zdlouhavost a mnohdy téměř neschopnost připravit např. žádoucí liniovou dopravní stavbu do fáze výstavby, je pravidelně přičítána příliš širokým procesním oprávněním občanů či neoprávněným požadavkům ekologů, ale naopak ukazuje na neschopnost nebo dokonce neochotu vnímat skutečné potřeby obyvatel. 

Současný přístup zastírá  skutečnost, že problém přípravy zmíněných staveb je často spíše v nekvalitní práci státní správy, v nepružném územním plánování, které nedokáže reagovat na proměny území v čase, v neprůhlednosti rozhodovacích procesů, silných korupčních tlacích a v neschopnosti či neochotě včasné demokratické a kvalifikované diskuse s občany daného území. 

Obtížnost naplnit přání developerů při dodržení zákonných procesů při přípravě těchto staveb pak vede k těmto návrhům ryze účelových úprav příslušných zákonů, s nadějí, že při omezení práv občanů povolovací procesy půjdou snáze a rychleji. Netřeba snad dodávat, že takový postup nemá s demokracií  nic společného a byl by ve svém důsledku krokem zpátky - k metodám totalitním.

Některé navrhované změny působí při nezaujatém pohledu velice nekoncepčně, např. když jeden z pozměňovacích návrhů žádá zrušit ZÚR pro Prahu – a to přesto, že se čelní představitelé MMR v nedávných dnech dvakrát kriticky vyjádřili jak k rušení ZÚR, tak i k zastavení přípravy rozpracovaného územního plánu Prahy a k zahájení přípravy zcela nového územního plánu (pracovně nazvaného Metropolitního). Při pohledu „Qui bono?“ je zcela jasný záměr dát volnou ruku developerům a lobbystům a otevřít tak dokořán dveře korupčnímu prostředí, neboť to je pro mnohé vítaným zdrojem příjmů. Domníváme se, že k tak zásadní změně systému územně plánovací dokumentace pro Prahu nejsou žádné důvody a že by se Praha neměla vymykat z logiky územního plánování definované stavebním zákonem pro celou republiku dosud stejně.

Jelikož se obávám, že problém s výstavbou Silničního okruhu kolem Prahy je jedním z možných důvodů navrhovaných novelizací – dovolím si Vám zde, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, nabídnout odkaz na webové stránky Iniciativy za rozumný okruh Prahy

http://www.rozumnyokruh.cz/  , kde je doufám logicky vysvětleno, jaké důvody vedou nyní četné občany a městské části po okraji Prahy k tomu, že žádají znovu odborně, všestranně a nezávisle posoudit trasu nedostavěné části okruhu.

 

Vážil bych si toho, kdybyste informacím na tomto webu dokázali věnovat svoji pozornost a sami si udělali názor na to, zda občané oponující zastaralému plánu na okruh jsou nějakými škůdci pokroku či ekoteroristy, nebo zda naší argumentaci shledáte opodstatněnou.

Moc rád bych Vás upozornil na dva dopisy 11ti a posléze 12ti starostů, žádající revizi trasy okruhu http://www.rozumnyokruh.cz/d-35-dopisy-starostu-ministru-dopravy-zadajici-posouzeni-regionalni-trasy.html  a rovněž na aktuální otevřený dopis panu premiérovi, primátorovi Prahy, ministrovi dopravy a paní hejtmance Středočeského kraje http://www.rozumnyokruh.cz/d-58-otevreny-dopis-premierovi-ministrovi-dopravy-primatorovi-prahy-a-hejtmance-stredoceskeho-kraje.html  žádající o poctivou srovnávací analýzu nyní navržených variant dostavby okruhu. 

Posuďte prosím sami, zda naše žádost je či není důvodná a rozumná

a uvažte její případnou podporu.

 

Děkuji Vám velice za pochopení i za případné vyjádření Vašeho názoru

 

V Praze Suchdol   12. června 2012

 

Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. 

Na Rybářce 33

160 00 Praha Suchdol

 

PS.: Dosud není s oponenty zastaralé trasy okruhu bohužel vůbec jednáno – a to přesto, že výsledek poctivého posouzení variant okruhu by konečně mohl přesvědčit občany o správném výběru trasy, přinést konec letitých sporů a dostavbu přiblížit k realizaci. A to na rozdíl od dalšího silového prosazování jedné jediné (50 let staré) trasy – takový postup vede jedině k eskalaci sporů mezi některými městskými částmi a Prahou a k dalšímu oddalování a prodražování stavby, nehledě na to, že námi podporované varianty by dostaly nezanedbatelnou podporu z fondů EU a navíc jsou odhadovány podstatně nižší náklady výstavby v řádech desítek miliard Kč. I to je v současné hospodářské krizi nezanedbatelný argument. 

Prosím, zasaďte se o hlasování po jménech o tomto zákoně.

Přílohy: