Arogantním a nečinným připomínám

Souvisí s podnětem číslo 20041201122007

Někteří politici a úředníci stále nemohou pochopit, za co jsou placeni. Autor článku cituje důležitá ustanovení Správního řádu a názor ombudsmana. 

§4 zákona č.500/2004 Sb.

(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.

(2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.

(3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.

(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

 

Ombudsman dodává:

„Dobrá správa označuje takový postup úřadu, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelovost, schválnost, vyhýbavost, efektivnost, liknavost, šikana a jiné nežádoucí znaky“

Další zdroje:

http://portal.mpsv.cz/sz/local/ho_info/zver_info/eticky_kodex.pdf
http://www.transparency.cz/pdf/publikace/evs_sprava.pdf

 

Ing. Štefan Haviar

Přílohy: