Trojský kůň stavebních mafií

Souvisí s podnětem číslo 20101216200757

Pod záminkou zjednodušení projektové přípravy a nutnosti snížit cenu (zejména) liniových staveb připravuje vláda zákeřný nástroj  ke zdolání odporu občanů proti masivní degeneraci životního prostředí. Doc. Ing. Pavel Beneš, Csc. doporučuje, aby proces brainwashing (vymývání mozků) byl nahrazen  brainstormingem (buzením, bouřením mozků)  - s cílem vyprodukovat skutečně optimální řešení ještě před počátkem projektováníZdroj.  

"Superstrategie" je super! 

Nedávno přišla na světlo světa Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiku do roku 2025, tzv. „Superstrategie“. Vedle snad užitečných záměrů a strategií obsahuje tento dokument z dílny ministerstva dopravy také pěkný podraz. 

Nejprve citace z preambule: „… Tento dokument reaguje na  kritický nedostatek finančních prostředků, současnou hospodářskou situaci, na potřebu zásadního přehodnocení přístupu k plánování, na přípravu staveb dopravní infrastruktury a na absenci dlouhodobého plánu rozvoje dopravní infrastruktury potvrzenou nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Neřešení problematiky dopravní infrastruktury  může přinést nepříznivé vedlejší účinky, ke kterým patří odliv investic z ČR do sousedních regionů (např. realizace projektu R 35 (Hradec Králové) Opatovice – Mohelnice může způsobit přesun některých podnikatelských aktivit ze severní Moravy do Polska). MD plánuje využít předkládaného dokumentu k následujícím krokům: …“. Konec citace.

Ze sedmi základních kroků, v Superstrategii uvedených, je kritický především ten pátý, byť vypadá na první pohled celkem rozumně: - „změna přístupu k přípravě staveb dopravní infrastruktury (zjednodušení projektové přípravy, majetkoprávní otázky, změna legislativy)“ – Ten je doopravdy Trojským koněm stavebních lobby a betonářských mafií ke zdolání odporu občanů proti masivní degeneraci životního prostředí, proti jejich právu na život v přijatelných hlukových a emisních podmínkách, proti jejich právu na odpočinek v přijatelném prostředí. To totiž vyplývá až z rozpracování tohoto bodu v dalších částech dokumentu.

Než se pustíme do rozboru konstrukce Trojského koně, zastavme se ještě u, v preambuli konstatované, absence dlouhodobého plánu dopravní infrastruktury. Přesto, že se v druhém kroku:  Dopravní politika, možnosti, plánování mluví o zajištění integrovaných (silničních, železničních, vodních a leteckých) veřejných vnitrostátních dopravních službách, v celém dokumentu zcela chybí skutečně hloubkový rozbor úloh a vah jednotlivých typů dopravy, včetně jejich provázaností a vzájemných induktivních důsledků (vyvolaných následků) ani v rámci republiky, ani v rámci Evropy, jejíž jsme i dopravním středem. Chybí tam především rozbor vlivu letecké dopravy na ostatní složky a úvahy o možné změně rozložení obecné dopravní zátěže a indukovaných doprav (osobní i nákladní) způsobené možnou větší decentralizací letecké dopravy pomocí menších letišť jako jsou Pardubice, Ostrava, Brno, Č. Budějovice, Karlovy Vary. Naopak, bez dalšího rozboru se doporučuje růst letiště Ruzyně, aniž by byly rozebrány reálné možnosti tohoto letiště uprostřed takových gigantů jakými jsou letiště Frankfurt, Berlín, Vídeň, Mnichov, případně Varšava i bez zohlednění nárůstu indukované silniční dopravy jak osobní, tak nákladní v již tak extrémně zatíženého dopravního uzlu.

Vraťme se ale zamýšleným změnám přístupu k přípravě staveb – k onomu Trojskému koni nazvanému: Opatření ke zrychlení přípravy projektů. Jeho jednotlivé body jsou:

přehodnocení schvalovacího procesu staveb dopravní infrastruktury dle stávajících zákonůzjednodušení procesu hodnocení dopadu na životní prostředí v souladu s Aarhusskou úmluvou (Poznámka autora: úmluva zajišťuje veřejnosti se vyjadřovat k projektům a aktivitám, které se jich mohou dotýkat!!!)analýza limitů hlukového znečištění platných v ČR. Novela nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – harmonizace limitů hlukového znečištění s hladinami běžnými v EU v případě, že analýza ukáže, že jsou hlukové limity v ČR příliš přísné.                                                                       

Tento bod je absurdní a zcela zbytečný a přináší další zbytečné výdaje, protože stačí jen několik kliknutí myší a z dokumentace EU se dozvíte, že již teď patříme mezi čtyři nejhorší státy EU v oblasti hlukových limitů, natož po ministerstvem zdravotnictví avizovaném zvýšení těchto limitů. Toto zamýšlené navýšení limitů také napadla Společnost hygieny a komunitní medicíny při České lékařské společnosti J.E.Purkyně dne 16.2 2011 o občanských sdruženích ani nemluvě..

další novelizace právních předpisů v oblasti železniční dopravypozemních komunikacínovela zákona o vyvlastnění a dalších souvisejících předpisů za účelem snížení ceny pozemků, oddělení procesu vyvlastnění a náhrady poskytované v souvislosti s vyvlastněním. Stanovení výše náhrady na úrovni ceny v místě obvyklé vyvlastňovaného pozemku podle jeho druhu a způsobu užívání v době před vydáním územního rozhodnutí či regulačního plánu.

Čertovo kopýtko spočívá v tom, že v důsledku tohoto opatření nemusíte dostat náhradu za vyvlastněný majetek před záborem, ale až někdy. V podstatě se majiteli vyvlastněných nemovitostí odebírá možnost obrany před manipulací a nenutí projektanty k optimalizaci trasy. (Viz případ z Hradecka, kde po 16 ti letech odporu farmářky ŘSD konečně objevilo, že je možno trasu řešit jednodušeji a laciněji!!!)

novela stavebního zákona s cílem zejména:

-     účast veřejnosti na povolovacích řízeních bude omezena na nezbytně nutnou míru v souladu   s Aarhusskou úmluvou

Nenapsaný podtext zní – „Aby nám do toho mohli kecat co nejméně, přesto že se je ten Brusel snaží chránit. Aby nám prošla kdejaká blbost."

- prověřit možnost integrace hodnocení vlivu stavby na okolní prostředí (EIA) do územního  řízení

Tady je hlavní problém chystaných úprav. Proces EIA byl ve většině sporů souvisejících s liniovými stavbami hlavním problémem investorů. Velmi je omezoval ve způsobu devastace krajiny a zhoršování životního prostředí lidí v okolí těchto tras. Vyžadoval od nich ohleduplnost a optimalizaci trasy a hlavně požadoval i návrh variantního řešení. Místo toho, aby proces EIA byl povýšen jako prvotní krok variantních projektů, podle kterých by měly být především porovnávány, tak je snaha ho zatlačit až na úroveň, kde lze dělat maximálně kosmetické úpravy. A kosmetické úpravy některých oblud jsou skutečně směšné. Místo toho aby se otevřel prostor pro tzv. brainstorming (buzení, bouření mozků) za účelem vyprodukovat skutečně optimální řešení ještě před jeho plným vyprojektováním, nahrazuje se to procesem brainwashing (vymývání mozků), kdy se investoři snaží ostatní přesvědčit jak projekt, který před tím nikdo neviděl je geniální, jak oni (investoři) to s nimi myslí dobře, co všechno pro to udělají, jak je to špatně pochopeno, jak ti ekoteroristi se jenom předvádí, co by to stálo, kdyby to neudělali, atd. Znám jednoho „ekoteroristu“, který má vilku 15 m od přírodní rezervace a teď se mu chystají vyvlastnit kus malé zahrady, aby tam mohli postavit desetimetrovou protihlukovou stěnu 20 metrů od jeho oken, původně vedoucích do krásné přírody!!! Jak je snadné stát se ekoteroristou!

- zefektivnit fungování stavebních úřadů – snížit jejich počet, zvážit zřízení speciálního stavebního úřadu pro liniové stavby

Efektivita je vždy důležitá. Jen je třeba napsat pro koho je ten efekt zamýšlen. Z kontextu vyplývá, že na prvním místě jistě nestojí občan této republiky.

- rozšířit počet druhů staveb nevyžadujících stavební povolení (nepřímý význam pro infrastrukturní stavby) – jedná se například o nadzemní nebo podzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení soustavy přenosové nebo distribuční soustavy plynu, vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační či telekomunikační techniky.

Ani toto není dobrý nápad. Počítače s jejich programy sice umí přečíst jim vloženou mapu, ale již nepoznají, zda vám ten sloup postavili ve výhledu z okna, nebo vám naruší kvůli výkopům zásobování studně vodou. Nedávné zvlnění liniové stavby u Hradce dokládá nutnost komunikace s lidmi před projektem. Každý malý kluk věděl, že v těch místech je mokřad. Počítači to ale nikdo neřekl. Možná, že až počítače budou mít nohy a budou se chodit ptát samy, se to zlepší. Ale obávám se, aby pak nedostaly zákaz vycházení.

Všechny ty stavby, ať dálnice silnice, vedení, atd. budou ve styku s lidmi a s přírodou a tak by o výsledku mělo být rozhodováno s vážným přihlédnutím k názoru postižených lidí, ale i architektů a tvůrců krajiny ještě v době, kdy lze k námitkám, připomínkám a požadavkům vyhovět. Dnes investoři často oponují, že už je to naprojektováno a že to nelze změnit, nebo jen za velké peníze. To však ale ukazuje na naprosto špatnou předprojektovou přípravu. Dnes to vypadá tak, že trasa projektu je předurčena ekonomickými zájmy, jak nezjistitelných skutečných majitelů pozemků na trase, tak stavebních firem. Kdeže budou zisky těch, kteří se na tom obohatili, za 50 či 100 let. Ale zmetky budou dál hyzdit krajinu a otravovat lidi.

Zdá se, že je nutné na "Superkoncepci" najít antikoncepci, abychom neporodili zrůdu!

Přílohy: