S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE

Souvisí s podnětem číslo 20080312220357

„Jaký pán, takový krám". Aby se v obci žilo příjemně, měli by všichni občané přiložit ruku k dílu. Hospodské řeči nic nenapraví.
Článek by měl čtenáře motivovat k efektivní účasti na správě obce a naznačuje „jak na to". (Shodný text zveřejnil dne 4.11.2010 Kroměřížský deník.)

Se zájmem o věci společné, s péčí řádného hospodáře.

Nejeden občan našeho, či kteréhokoliv města či obce, má zájem na tom, aby jeho město, obec a vůbec místo bydliště bylo příjemné, čisté, přátelské, funkční a vytvářelo pohodové bydlení a život v něm (v ní). Nelze ovšem říci, že jde jenom o vizuální stránku věci, příjemné a spokojené bydlení a život ve městě či obci souvisí i se službami a zájmu měst a obcí, tedy jejich Městských nebo Obecních úřadů, jejichž představitelé, z vůle občanů, zastupují a konají (nebo by měli) v jejich zájmu. Ne vždy tak tomu je, často se stává, že zájmy „obecní či městské", potažmo osobní, jsou upřednostňovány na úkor zájmů a potřeb občanů.
Někteří občané, ačkoliv s mnoha věcmi sami nespokojeni, svou nevoli řeší typickým způsobem, to je tzv. pavlačovými či hospodskými drby. Tam se všechny tyto nedostatky a problémy ventilují, tam se nachází řada „dobrých rad, řešení nebo doporučení", kde všichni vědí, co by se mělo a co ne, resp. co je a není správné apod.
Otázka je, zda je toto správné místo, kde by se měly probírat či přetřásat tzv. veřejné záležitosti
Tedy přesněji, ano, je to vhodné místo, ale ty „resultáty, rady a řešení" by neměli zůstat jen v těchto prostorách, ale někdo by je měl „ventilovat" a sdělit na příslušná místa, tedy Městským nebo Obecním úřadům, resp. jejich představitelům nebo pracovníkům. Jedině tak se lze domoci potřebné nápravy, opatření a řešení toho, co bylo předmětem vášnivé a zcela zaručeně dobře myšlené kritiky k nápravě věcí.
To ovšem občané jaksi opomíjejí, snad s uspokojením nad tím, že si „pěkně od plic ponadávali" na všechno možné, mezi sebou vyřešili, co by a jak by mělo být a tím to pro ně skončí. Nedostatky a problémy, které tak vehementně „řešili" však zůstávají. Bohužel. A stačí tak málo, vzít tužku a papír, kdo má možnost, pak použít internet a napsat, co kde je v nepořádku, co kde nefunguje, co by se mělo zlepšit, napravit apod. 
Tomuto způsobu sdělení či oznámení na MÚ nebo OÚ se říká „podání" a podle obsahu to pak může být oznámení, stížnost, doporučení nebo podnět. Takové podání může být jednak ústní, ale vzhledem k nemožnosti takový podnět registrovat, doporučuje se podání písemné (ve dvojím vyhotovení) a předat jej na podatelně úřadu. Tam je podnět přidělen příslušnému odboru podle obsahu věci podnětu.
Co je to podnět? Mnohému se vybaví gramatika českého jazyka, ale s tím to nemá nic společného, podnět není totéž, co podmět. Podnět je podání ve věci oznámení, případně upozornění na nějaký nedostatek, problém, žádost nebo požadavek na nápravu, případně návrh na řešení či jiná doporučení. Obsahem pak může být vše, co má souvislost se životem občana a jeho města nebo obce. Podle Zákona o obcích (zák.č. 128/2000 Sb. § 16, odst.2, písm.g), jsou představitelé a pracovníci úřadů povinni takový podnět nejen přijmout, ale i v zákonné lhůtě na něj reagovat.
Výše bylo zmíněno podání za pomoci internetu. Kdo má PC, má tu možnost a umí s internetem pracovat, má možnost uskutečnit takové podání za pomoci portálu

www. podnety.cz, který je součástí Národní databáze občanských podnětů (NDOP). Na webových stránkách tohoto portálu jsou pak všechny pokyny a návody, jak podnět správně podat. Zkušenost však ukazuje, že pro úspěšnou realizaci podaného podnětu je vhodné obsah podnětu rovněž zaslat prostřednictvím e-mailové pošty také přímo adresátovi, tedy MÚ nebo OÚ, resp. na jejich podatelnu. V takovém případě je dostupnější kontrola jak odeslaného podnětu a jeho plnění, ale také to tvoří další důkaz či doklad o jeho podání (uloženo v PC).
Pokud tedy budou mít občané na paměti, že kromě svého majetku jim není lhostejný stav majetku veřejného, případně služby, o který (které) se má ze zákona starat město či obec, pak s péčí dobrého hospodáře nebude občanům proti mysli, upozorňovat prostřednictvím svých připomínek a podnětů určených zvoleným zástupcům občanů, na jejich povinnost vůči těmto věcem. Říká se, že „jaký pán, takový krám", ale to platilo snad ještě za feudálů, dnes má občan možnost zapojit se do života města, může být spolutvůrcem jeho vývoje, může ovlivnit jeho chod a řízení. To všechno občan může, to všechno mu umožňuje zákon. Ne vždy a ne každý tento zákon využívá, ne vždy a ne každý tento zákon také respektuje. 
Občané, nejsou-li vám život a podmínky ve svém městě lhostejné, využijte nabídnuté možnosti podáváním podnětů. Ku prospěchu svého města, obce, i ku prospěchu svému. Teď už to záleží jen na vás, občané!

30.11.2010 Jiří B a ť a , Holešov

 

 

Přílohy: