KTERAK V HOLEŠOVĚ VLKY KRMÍ, ABY KOZA JIM ZŮSTALA CELÁ

Souvisí s podnětem číslo 20080223090133

Členové Územní jednotky správy NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP) Zlínského kraje (KLON správy NDOP č. 7) si na Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (ODKMV) stěžovali, že město Holešov ignoruje podněty, které jsou zveřejněny na internetu, přestože starosta byl na jejich existenci upozorněn.

 

Vyvolané jednání zahájil vedoucí ODKMV JUDr.Horník. Shrnul podstatu podnětu , který obdržel dne 18.března 2009. Poté byla objasněna právní úprava postupu při vyřizování anonymního podání, které bylo zveřejněno na „soukromoprávním" portálu http://www.podnety.cz a postupu při podání na e-mailové adresy představitelů města. Hovořilo se o oprávnění občanů města, o lhůtách pro vyřizování podání z hlediska jejich obsahu atd. JUDr. Horník posílání podnětů přes internetový portál nedoporučil. Je zde prý politická odpovědnost vedení města za volební program. (?)


Pánové Baťa a Haviar konstatovali, že jako kandidáti do městského zastupitelstva získali ve volbách v roce 2006 více než 600 hlasů. Považují proto za svou morální povinnost předávat městu podněty, které získali od občanů. K tomu jim slouží shora uvedený portál.


Z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci města (starosta a tajemník) dosud nechápou (nebo až příliš dobře chápou?) účel nové technologie pro komunikaci občanů s politiky a úředníky města, a proto ji ignorují.

 

Znění dohody:

 

1. Všechny podněty budou občany zasílány výhradně prostřednictvím podatelny města (včetně elektronické), kterou budou zaevidovány.

 

2. Orgány města budou vyřizovat všechna podání, které obdrží. Sdělí stručně i věcně vyřízení podnětu v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

3. Odpověď města bude adresována jen pisatelům, bez ohledu na to, na kolik dalších míst (adres) podnět zaslali, a to na adresu, ze které byl podnět zaslán. V případě požadavku zaslání odpovědi na adresu obou pisatelů, bude tento požadavek výslovně uveden s uvedením adresy.

 

4. Občané respektují, že povinnost města podnět vyřídit nelze zaměňovat za povinnost podnětu vyhovět.

 

5. Město se bude zabývat i anonymními podáními.

 

6. Pokud budou občané nespokojeni se způsobem vyřízení jejich podání, budou svou nespokojenost řešit primárně komunikací s orgány města (zejména účastí na zasedáních zastupitelstva města, na kterých mají oprávnění se vyjadřovat k projednávaným věcem, případně v rámci bodu diskuse).

 

7. Změny výše uvedených závěrů budou řešeny písemnou dohodou mezi občany a městem.

 

Z uvedeného lze vyvodit, že dosavadní praxe podávání podnětů městu Holešov se v podstatě příliš neliší od té, která Byla dohodnuta na jednání. Zásadním problémem města (i když nevyřčeným) je nechuť zveřejňovat podněty na internetu. Nemohou to však občanům zakázat a občané, bohužel, nemohou politiky a úředníky ke čtení takto zveřejněných podnětů nutit.


Proto hodlají členové o.s.PODNĚTY.CZ praktikovat postup, aby se " VLK SE NAŽRAL A KOZA ZŮSTALA CELÁ". To znamená, že podněty na portálu http://www.podnety.cz budou a místo pouhého upozornění na jejich existenci odešlou městu kopie jejich textů mailem. Pokud by snad podnět podal anonym, podepíše se pod něj vedoucí sdružení. Sdružení zajistí, aby číslo, které podnětu přidělí podatelna města a údaje o průběhu jeho realizace byly zveřejňovány na internetu.


Holešov podněty k nápravě stavu potřebuje. Úředníci MÚ s lehkým srdcem porušují zákony a některým občanům nezbývá, než se obracet na soudy. Nechápou, že pokud učiní vadné rozhodnutí, je jejich povinností věc napravit.

 

Napsal Ing.Haviar Štefan,
vedoucí Územní jednotky správy NDOP ve Zlínském kraji
listopad 2009

Přílohy: