Dialog se strážníkem

Souvisí s podnětem číslo 20090120134348

I Český Krumlov sprejeři postupně mění na počmárané WC . A v této souvislosti diskutoval občan se strážníkem.

 

A. Bednář, předseda o.s.PODNĚTY.CZ, dne 12.6.2009 9:37 napsal : (Adresáti:podatelna@mu.ckrumlov.cz; pcroopck@mvcr.cz; pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz)

Dobrý den, upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20090120134348 a doporučuji jeho urychlenou realizaci .

 

19.6.2009 9:46 - Pavel Pípal, manažer prevence kriminality odpověděl:

Vážený pane Bednáři,

 

přestože naše město není postiženo touto trestnou činností do té míry jako jiná města a vzhledem k okolnostem jsme vlastně šťastni, že nedochází k poškozování historicky cenných objektů, touto problematikou se pochopitelně také zabýváme. Vzhledem k tomu, že už několik let je tato činnost kvalifikována jako trestný čin, vyšetřování této činnosti spadá do pravomocí Policie ČR a případné podněty by tudíž bylo lepší směrovat rovnou tam. Jako preventista Vám k tomu povím, že CPDM už druhým rokem pořádá akci zaměřenou na prevenci tohoto jevu. Pochopitelně i zde narážíme na velký problém v tom, že je těžké provádět účinnou prevenci tam, kde nefunguje účelná, tedy rychlá, jistá a přiměřená (dostatečně přísná) represe. Jak uvidíte ze zprávy CPDM o akci, jejíž část přikládám, jedná se zde v drtivé většině o pachatele nezletilé, tedy nestíhatelné. V takovém případě je v podstatě úspěchem, když se podaří dostat z rodičů alespoň náhradu škody a i tady se ještě najdou kritici, kteří argumentují tím, že není správné trestat rodiče za trestné činy dětí. Já pochopitelně souhlasím s tím, že rodiče mají nést následky své špatné nebo nedostatečné výchovy, alespoň je to donutí k zamyšlení nad tím, jak připravují děti na život. Tady ale, vedle neochoty snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti, opět narážíme na vážný problém, protože rodiče, kteří za spáchání trestného činu dají dítěti prachobyčejně na zadek, jsou okamžitě našimi "ochránci lidských práv" označeni za zločince. Je to skutečně těžká situace, ze které se za současných podmínek jen velmi těžko hledá cesta ven.


Výtvarný program „Sprejem bez problémů" (část zprávy CPDM)

Obsah aktivity a další informace

S touto aktivitou pro mladé sprejery máme v Českém Krumlově pozitivní zkušenosti z roku 2008. K realizaci tohoto projektu nás v roce 2008 přivedla úzká spolupráce ze Střediskem výchovné péče v České Krumlově (SVP Spirála) a Probační a mediační službou Český Krumlov, kdy jsme byli jsme osloveni pracovníky výše uvedených institucí, zda by bylo možné do naších aktivit zařadit mladé lidi, které vyšetřuje policie za poničení fasád několika domů v Českém Krumlově.

Navštívili nás (NZDM Bouda) rodiče i ze svými dětmi (mládež ve věku 12- 14 let) a po delší rozmluvě jsme se domluvili na možnosti realizovat tento projekt, kdy samotní „zločinci" jsou ochotni jak tvořit na připravených podkladech tak i „odborně" zaštítit jiné mladé zájemce tento druh umění.Tímto přístupem primární prevence k mladým lidem se nám podaří omezit sociálně patogenní jev, který je ve společnosti tak viditelný. Podařilo se nám v květnu 2008 realizovat tento projekt v omezené míře (dvoudenní akce) a zúčastnilo se ji na 50 mladých sprejerů. Ohlas ze strany mládeže byl výborný a projevili velký zájem o pokračování.

Podle zkušeností z jiných výtvarných setkání je touto formou účastník velmi nenásilně inspirován k tvůrčím aktivitám i v pozdějších letech a v některých případech u nich zůstanou. U projektu „Sprejem bez problémů"jde o možnost nabídnout „mladým zločincům „možnost legálně se realizovat v rovině která je pro ně vlastní.

 

19.6.2009 12:23:06 A. Bednář reagoval:

Vážený pane Pípale,

 

za informaci k problematice sprejerů upřímně děkuji. Když jsem ji četl, napadlo mne:

-Proč neznám žádného mladíka, který by věděl, na které ze zdí města se může beztrestně zviditelňovat a jaké výhody to nese?

-Proč Městské policie (23strážníků) doporučuje, aby se autoři nápadů "jak zneškodnit městské sprejery" obraceli na přímo (na početně slabší) "obvoďáky"?

-Proč (u přestupkového řízení) nestojí vedle sebe: mladistvý delikvent, místně příslušný policista, rodiče a třídní učitel(ka)?

-Proč policisté nespojí síly k návratu rákosky do škol, když v bitvách o své platy se spojit umí?

-Proč na zdích, které k zaspejování přímo vybízejí není tabulka o ceně za vyčištění čtverečního metru, s výzvou k soucitu s nemovitosti.

-Proč město nevyhlásilo soutěž "Nejlepší ČK sprejer na internetových stránkách města" ? (Fotky z vyhrazené, periodicky čištěné plochy .)

-Proč město nevypisuje soutěže o nejlepší nápad k prevenci nejzávažnějších patogenních jevů?

-Proč většina občanů Českého Krumlova zalezla do soukromých ulit a na své město kašle?

-Proč z 88 podnětů, které se (dle http://ck.podnety.cz/vyhledat-podnety ) týkají výhradně nebo i police je vyřešeno pouze 17.

-Proč . . . atd.

Přílohy: