Dialog občana města Holešov s panem starostou-senátorem

Souvisí s podnětem číslo 20080307212518

Občan Holešova a jeho starosta (senátor) spolu diskutovali, a to prostřednictvím městského úředníka. Na tuto diskusi navazuje doporučení předsedy o.s.PODNĚTY.CZ

 

Texty zkrátil a formátování dopisů upravil Arbed (podnety@podnety.cz)

 

(Řazeno vzestupně)

 

2.3.2009 22:49:52 Arnošt Bednář píše Štefanu Haviarovi

 

Jak praví klasik: „Sešli se dva právníci a měli 4 právní názory". Např. právníci města Č.Krumlov považují upozornění na podnět, který je umístěn na internetu, za přípustnou formu jeho podání. Pokud však holešovští internetovou databázi neuznávají, musíme počkat. Třeba svůj názor po příštích volbách změní.

 

Prozatím městu Holešov (NE starostovi ani tajemníkovi, natož pak paní sekretářce) posílej podnět jako upravenou kopii jeho formátu v databázi www.podnety.cz . „Vlk se nažere a koza zůstane celá"

 

Příklad sestavy mailu:

 

Komu: podatelna@holesov.cz

 

Předmět: podnět k nápravě stavu - http://podnety.cz/podnet-cislo-20090218225108

 

Podnět č.: 2009 02 18 22 51 08

 

Úroveň realizace: neznámá

 

Kde s řešením podnětu začít: Količín, křižovatka silnic Rymice - Pravčice.

 

Kdo by měl o podnětu vědět: Starosta PaedDr.Zdeněk Hanzlík (ODS); zdenek.janalik@holesov.cz ; podatelna@holesov.cz

 

Co je třeba udělat : Upevnit dodatkovou tabulku dopravní značky. Je uvolněn jeden upevňovací třmen, hrozí odcizení tabulky.

 

Kontakt na autora podnětu: Slovak50@email.cz

 

2.3.2009 21:13 na mail Ing. Kvasnici reaguje Štefan Haviar - jako představitel Územní jednotky o.s.PODNĚTY.CZ

 

Dobrý den pane Kvasnica,

 

jsem rád, že jste se vyjádřil jasně a slušně, i když odmítavě. Nemá smyslu abychom si spolu vysvětlovali a přesvědčovali se kdo má pravdu. Posílám Vám metodický pokyn Ministerstva vnitra .... Ten jednoznačně popisuje jak se mají podněty řešit. . . . . zřetelně praví, že forma podání podnětu není rozhodující. . . . .

 

My Vám nevnucujeme využívat stránek www.podnety.cz pro Vaše potřeby. Pro nás je to velice úsporné. . . . . .

 

My víme v čem je problém. Problém je v č.j. podnětu, který udává zároveň dobu, kdy byl podnět předán a pro MÚ to znamená, že ten má na vyřešení podnětu 60 dní, . . . . . Panu starostovi také zřejmě vadí, že podněty jsou na naších stránkách veřejně dostupné a tedy ukazují na to jak s podněty MÚ Holešov zachází.

 

Příklad by si měl MÚ Holešov vzít od MÚ Vsetín, který si na svoje webové stránky umístil rubriku "Nešvary". Podívejte se na to jak se občané ve Vsetíně angažují. Oznamují městu zjištěné problémy ve městě. A město podněty řeší. Tyto stránky si zřídili z vlastní iniciativy.

 

Jsme přesvědčeni, že naše forma podávání podnětů je prezentována slušnou a úspornou formou. My nechceme nic jiného, než aby se představitelé města Holešova řídili zákonem o obcích. . . . .Ale právě proto, že úředníci MÚ Holešov zákony nectí, .... svých práv se budu domáhat všemi dostupnými a slušnými formami. . . . ..

 

S pozdravem

 

Haviar Štefan

 

PŘÍLOHA:

 

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA VNITRA (VÝSTŘIŽEK)

 

2. Podnět jako forma podání ve veřejné správě

 

2.1. Pojem podnětu a jeho účel

 

Je-li možné pod pojmem podání rozumět projev fyzické či právnické osoby, který je adresován orgánu veřejné správy, je potom podnětem (§ 42 správního řádu) takové podání, kterým se jeho podatel zpravidla snaží upozornit na nedostatky v činnosti jiných fyzických a právnických osob či orgánů veřejné správy. Prostřednictvím podnětu podatel požaduje, aby v něm uvedené skutečnosti orgán veřejné správy prošetřil, a v případě, kdy dospěje k závěru, že jsou splněny podmínky pro další postup (např. pro zahájení řízení o uložení sankce za spáchání správního deliktu či přestupku, řízení o pozastavení účinnosti právního předpisu obce apod.), postupoval zákonem stanoveným způsobem.

 

2.2. Jak podávat podnět?

 

Podnět je podáním s nejmenšími nároky na formální i obsahové náležitosti. Může být podán kteroukoliv fyzickou či právnickou osobou, ale též anonymně. Podnět lze podat písemně, ústně do protokolu či zápisu, elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, faxem či dálnopisem. Nedostatek formy nikdy není důvodem k jeho odmítnutí. Co do obsahu by z podnětu mělo být zřejmé, čeho se podnět týká a čeho se podatel domáhá. Jasně formulovaný obsah totiž orgánu veřejné správy umožní, aby podnět náležitě a objektivně posoudil a dospěl k závěru o jeho důvodnosti či nedůvodnosti.

 

2.3 Jak vyřídit podnět?

 

Orgán veřejné správy je povinen podnět přijmout, posoudit jej a prověřit v něm uvedené skutečnosti. Pokud dospěje k závěru, že je podnět důvodný, je orgán veřejné správy povinen postupovat zákonem stanoveným způsobem, tj. zpravidla zahájí správní řízení, přistoupí k výkonu kontroly samostatné či přenesené působnosti obce či kraje apod. Pokud o to podatel podnětu požádá, je orgán veřejné správy povinen sdělit podateli ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že na jeho základě zahájil správní řízení či jiný obdobný postup, případně, že neshledal důvody k jeho zahájení. Informování podatele

 

o postupu orgánu veřejné správy však lze v souladu se zásadou dobré správy doporučit vždy (s výjimkou případů anonymních podnětů), tedy i v případě, kdy o to podatel výslovně nepožádal. Proces vyřízení podnětu tedy s ohledem na výše uvedené zpravidla končí zahájením správního řízení či výkonu kontroly nebo uzavřením prověřování podnětu z důvodu jeho nedůvodnosti.

 

02.3.2009 16:58:14 napsal úředník MÚ Holešov ( z pověření starosty) Štefanu Haviarovi

 

Dobrý den pane inženýre,

 

z pověření pana starosty reaguji na Vás e-mail zaslaný 1. 3. 2009 v 0:14 hodin. Děkujeme Vám velice za zaslání upozornění a údajný podnět na stránkách www.podnety.cz. Již několikráte Vám bylo sděleno, že stránky www.podnety.cz nejsou oficiální stránky města ani žádné městu nadřazené instituce. Jde o soukromou iniciativu fyzické osoby, kterou město Holešov bere na vědomí, nicméně nehodlá služeb zde nabízených využívat. Pseudopodněty, které zde občané píší nemají pro veřejnoprávní korporace žádnou právní váhu. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, který bezesporu dokonale ovládáte, a dále pak zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vám zcela jasně definují, jakým způsobem lze obci podat podnět a jaké náležitosti musí mít. Mimo jiné se zde píše, že podněty, náměty a připomínky jsou podávány orgánům obce. Nikoliv fyzickým osobám, které je shromažďují a u nichž si lze tyto vyzvednout po předchozím upozornění. Pokud hodláte i nadále zasílat městu podněty, kterých si město cenní, prosím dodržujte zákon a postupujte ve shodě s ním. Vyhneme se tak společně zbytečným nedorozuměním.

 

S pozdravem

 

Ing. Petr Kvasnica

 

vedoucí Odboru kancelář starosty

 

Městský úřad Holešov

 

1.3.2009 0:15 napsal Štefan Haviar starostovi Holešova:

 

Vážený pane starosto, v příloze Vám zasílám upozornění na podnět.

 

S pozdravem

 

Haviar Štefan

 

TEXT PŘÍLOHY:

 

Dobrý den,

 

z pověření o.s. PODNĚTY.CZ Vás upozorňuji na existenci podnětu

 

http://podnety.cz/podnet-cislo-20090123172044 (hrozí akutní nebezpečí zranění chodců)

 

Předpokládám, že je vyřídíte bez zbytečného odkladu, případně dle ustanovení § 16, odst.2g zákona o č.128/2000 Sb. . . ..

Přílohy: