MEMORANDUM o.s. Vojáci proti válce

Souvisí s podnětem číslo 20080519192300

Generálové a vysocí důstojníci ozbrojených sil České republiky (ve výslužbě) odeslali nejvyšším ústavním činitelům ČR níže uvedené Memorandum:

 

Občanské sdružení Vojáci proti válce

 

Civic Association´ SOLDIERS AGAINST WAR Czech Republic

 

e-mail: vojaci.protivalce@email.cz

 

M E M O R A N D U M

 

My generálové a vysocí důstojníci ozbrojených sil České republiky (ve výslužbě) po vyčerpání všech dostupných vnitrostátních ústavních možností ČR - m.j. MEMORANDA zaslaného nejvyšším ústavním činitelům ČR, VÝZVY poslancům PS PČR, dopisu kongresmanům Kongresu USA a aktivní podpory akcí vyjadřující názory a postoje občanů ČR ve věci umístění radarového komplexu NMD USA na území ČR - jsme se rozhodli obrátit se na Vás - poslankyně a poslance Evropského Parlamentu- zástupce demokratických sil členských států EU, bez rozdílu ideologického zaměření s naléhavým upozorněním a výzvou. Na základě svých životních zkušeností , odborných znalostí, všestranného, věcného vyhodnocení účelnosti a opodstatněnosti nových vojenských základen USA v Evropě zejména NMD v ČR a Polsku a současného vývoje v oblasti mezinárodní bezpečnosti zejména bezpečnosti evropského kontinentu, sdělujeme Vám následující skutečnosti.

 

V souladu s přáním více než 70% občanů ČR odmítáme - na základě vlastních historických zkušeností (z minulého století) i zkušeností jiných států EU s přítomností cizích ozbrojených sil na jejich území - existenci jakékoliv cizí vojenské základny a přítomnost cizích ozbrojených sil na území ČR.. Tím více to platí o základně systému NMD USA, která by nejen neposilovala , ale naopak destabilizovala bezpečnostní situaci v Evropě i v globálním měřítku.

 

Vojenské jednotky USA i jiných států by byly převážnou části občanů ČR považovány za cizí okupační ozbrojené síly a s tím související přístup k těmto jednotkám.

 

Za zcela nepodložené a nepřijatelné považujeme tvrzení, že souhlas s vybudováním radarové základny NMD USA na území ČR vyplývá z jakýchsi závazků ČR vůči Spojeným státům nebo NATO, či z vděčnosti ČR za osvobození. Ve vztahu k USA žádné podobné závazky ČR neexistují. Vůči NATO je ČR vázána výlučně závazky, jež převzala podle smlouvy o vzniku aliance z r. 1949 .

 

Vzhledem k vážným důsledkům existence základny NMD USA na území ČR a Polska pro bezpečnost celého evropského kontinentu se jedná o mimořádně závažný krok. Mandát k uzavření dvoustranných smluv s tímto obsahem nebyl USA ani ČR a Polsku nikdy a nikým udělen. Nic tedy tyto státy neopravňuje, aby na dvoustranném základě rozhodovaly o otázkách dotýkajících se zájmů všech států euroatlantické oblasti.

 

Dosud známé a posuzované koncepce protiraketové obrany - mezi nimi i koncepce NMD USA - nevedou k cíli, pokud jde o vybudování skutečně spolehlivé a účinné obrany. Zcela nepřesvědčivé je i tvrzení USA o tom, proti komu by byla základna NMD v ČR a Polsku zaměřena.

 

Vybudování základny systému NMD USA v ČR a Polsku, by ohrozilo dosud existující, ale velmi křehkou geopolitickou rovnováhu v současných mezinárodních vztazích..Ochromilo by rovněž jakékoliv racionální úsilí o omezení zbrojení a zejména by komplikovalo úsilí o zamezení dalšího šíření jaderných a jiných zbraní hromadného ničení. V případě jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu v euroatlantickém prostoru by tato velmi důležitá součást systému NMD USA byla jedním z prvních cílů určených ke zničení masivním zřejmě jaderným útokem se všemi důsledky nejen pro obyvatelstvo ČR, ale i některých dalších států EU.

 

Realizace záměru USA vybudovat základnu NMD USA ve střední Evropě by obnovila a posílila tendence k opětovnému politickému rozdělení Evropy, k vyvolání nedůvěry a napětí a ohrozila by proces rozvíjení vzájemné spolupráce, tolik potřebné z hlediska politické i ekonomické stability na našem kontinentě.

 

Vědomí škodlivých, nebezpečných důsledků, jež by mělo vybudování základny systému NMD USA ve střední Evropě vyvolává vážné pochybnosti a výhrady k tomuto záměru u představitelů a politiků řady evropských států, včetně členských států Evropské unie a NATO.

 

My generálové a vysocí důstojníci ozbrojených sil České republiky (ve výslužbě) se proto obracíme na Vás poslankyně a poslance Evropského parlamentu, aby jste svým postojem přispěli k zamezení výstavby nebezpečné radarové základny NMD USA na evropském kontinentě, základny, která může nejen nebezpečně zkomplikovat dosud dobré vzájemné mezinárodní styky, ale vážně ohrozit životy, zdraví a majetek občanů Evropské unie.

 

Praha 6 února 2009

 

Toto MEMORANDUM bude předáno poslancům Evropského Parlamentu, mediím s celorepublikovou působností, organizacím a sdružením v ČR i zahraničí vystupujícím na obranu míru, sekretariátu Světové rady míru a jejím členským organizacím, Evropskému mírovému fóru a jeho členským organizacím .

 

Emeritní prorektor Vysoké školy letecké Poslanec Evropského parlamentu

 

profesor plk.v.v.Ing.Bohumil SVOBODA

 

DrSc. plk.v.z..Ing. Vladimír REMEK - kosmonaut

 

gen.por.v.v. Oskar MAREK
člen rady VPV

 

plk.v.v. Jiří BUREŠ
os. předseda VPV

 

plk.v.v. Ing. Bohumil NOVÁK
os. člen rady VPV os.

 

Níže podepsaní generálové a důstojníci vyjadřují svůj souhlas s textem MEMORANDA.

 

(Pod originálem dokumentu je ke dni 6.2.2009 podepsáno 87 vyšších důstojníků a generálů ve výslužbě, několik nižších důstojníků a poddůstojníků v.v.)

Přílohy: