Usnesení radních města Rakovník

Souvisí s podnětem číslo 20081215110629

Radní města Rakovník se zabývali problémem nebezpečného železničního přejezdu. Občanskému sdružení PODNĚTY.CZ zaslali kopii dopisu, kterým reagují na podnět pana Milana Šlahounka. Zdá se, že toto město (oproti mnoha jiným) nemá problém s plněním ustanovení §18/g zákona o obcích. (Formátování upravil Arbed)

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1, Nové Město

 

Rakovník, 28. 1. 2009

 

Číslo jednací: SEKR 11/2009 Vyřizuje: Jan Polák (tiskový mluvčí MěÚ Rakovník, tel.: 313 259 173)

 

Věc: Podnět k jednání

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na Městský úřad Rakovník se prostřednictvím webových stránek PODNĚTY. CZ ( www.podnety.cz ) obrátil pan Milan Šlahounek, který v něm upozorňuje na nebezpečnost železničního přejezdu směrem na Lubnou. Jedná se o železniční přejezd na trati Rakovník - Louny křižující Kuštovu ulici v blízkosti bývalého areálu firmy TOS Rakovník.
Citace podnětu s odkazem na webové stránky: „Přimět Správu železničních dopravních cest, státní organizace (dále jen SŽDC) k tomu, aby ke shora uvedenému železničního přejezdu instalovala závory, protože zde dochází k mnoha haváriím. Viz moje stránky ( http://www.slahovystranky.wz.cz/ ), zabývající se tématikou drah."
K tomuto podnětu přijala rada města Rakovníka na své 60. schůzi konané dne 8. 1. 2009 následující usnesení :

 

A. Zpráva k podanému podnětu „železnice - závory".

 

U S N E S E N Í 39/09

 

Rada města

 

- bere na vědomí podnět pana Milana Šlahounka,

 

- rozhoduje podat podnět na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, ve věci železničního přejezdu směrem na Lubnou.

 

(Přijato všemi 7 hlasy)

 

Tímto bychom Vás chtěli vyzvat k jednání o inkriminovaném železničním přejezdu a jeho případném osazení závorami, popřípadě jiným zařízením zajišťující jeho 100% bezpečnost a funkčnost.

 

S pozdravem a přáním krásného dne

 

Ing. Zdeněk Nejdl
starosta Města Rakovník

Přílohy: