FOTO - bouráme nedostavěné objekty

Souvisí s podnětem číslo 20040505151707

Osud českokrumlovských kasáren je učebnicovým příkladem škod, které ministři obrany a generálové, poslanci, senátoři a vlády svou nečinností, nekoncepčním uvažováním a neznalostí působí občanům Česka.
Autor podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20040505151707 sklidil jen pohrdání a posměch, když v r. 1991 doporučil ministru obrany (Luboši Dobrovskému) kasárna zrušit a předat areál městu. Armáda do jejich modernizace následně investovala stovky milionů Kč - a zrušila je v r.2003!
Za 10 let se nepodařilo prorazit bariéru ignorace armádních představitelů, kterým pravděpodobně vůbec nedošlo, že i nový objekt, pokud není řádně využíván, chátrá.
Na fotografiích je zachycen osud skeletu třípodlažního panelového domu, který už mnoho roků mohl být (např.) privatizován. Nyní prý už nezbývalo, než ho demolovat. Docela rád bych si prohlédl znalecký posudek o stavu objektu. Prý byla nadměrně korodována ocelová výztuž panelů. Pokud vím, objekt měl nepoškozenou střechu, dobré okapové žlaby i svody,byly k dispozici všechny přípojky na inženýrské sítě, objekt stál v těsné blízkosti parkoviště a komunikací.

Odkazy na fotografie:

Skelet objektu před demolicí

Stav objektu dne 25.10.2008

Zde stával panelák

Dočasná skládka a "drtírna" sutě z nedostavěného paneláku

DIALOG AUTORA PODNĚTU S VLASTNÍKEM OBJEKTU, KTERÝM JE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV.

=============================================================

AUTOR PODNĚTU POŽÁDAL MĚSTO O NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACI:

9.2.2009 10:44:16

Dobrý den, podle §13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následující informace k podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20040505151707 :

1) Jaká je výše celkových nákladů (přibližně) na demolici skeletu panelového domu v jižní části bývalých českokrumlovských kasáren (včetně nákladů na vypracování znaleckých posudků a nákladů na likvidaci sutě).

2) Kdo akci „demolice" financuje (zdroje peněz).

3) Ekonomické dopady ( přibližná výše očekávaného zisku či ztráty města, případně celospolečenské ztráty).

Tuto žádost budu považovat za vyřízenou i v případě, když informaci zveřejníte (dle §4 uvedeného zákona) na internetu, a to např. využitím formuláře http://podnety.cz/prubeh-podnetu-20040505151707 . Zajistím její umístění pod text shora uvedeného podnětu, případně i na stránku http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-143-foto-bourame-nedostavene-objekty.html .

Za vyřízení žádosti předem děkuje

Ing. Arnošt Bednář, Český Krumlov, sídliště Vyšný 102/5, Kontakt: arbed@wo.cz, Telefon: 721 963 527

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ODPOVĚĎ MĚSTA út 10.2.2009 13:56 - Dobrý den, níže Vám přeposílám vyjádření odboru investic: S pozdravem Pavel Bohdal informatik, správce sítě.

VYJÁDŘENÍ ODBORU INVESTIC (Autor žádosti o informaci se domnívá, že podepsán měl být ing. Lumír Luštický)

V roce 2008 bylo zdemolováno celkem šest objektů a rampa s asfaltovou plochou celkovými náklady 7.442.417 Kč ( rozpočet byl koncipován jako celek, finanční náklady na demolice jednotlivých objektů nebyly vyčísleny ).

Při této akci byla využita dotace od MMR z programu Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, dotační titul č. 1 - Infrastruktura a rekonstrukce. U dotačního titulu č.1 je státní podpora poskytována jako systémová investiční a neinvestiční dotace ve výši 75 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, což u této akce činilo 5.581.812 Kč a 1.860.605 Kč činil vlastní podíl města.

Tyto objekty byly vybrány na základě regulačního plánu Vyšný, který tyto objekty určil k demolici. Veškerá suť z těchto objektů byla nadrcena na požadované frakce a bude městem dále využita.

Majetek, který je pořízen s přispěním dotace poskytnuté z tohoto programu, nesmí účastník programu po dobu pěti let od ukončení realizace akce převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nebo jiným způsobem omezit volné nakládání s ním tzn. poskytnout jej jako předmět zástavy, zatížit věcným břemenem, vystavenou směnkou apod.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10.2.2009 16:55:52  REAKCE NA VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O INFORMACI (Kopie zaslána všem členům rady MZ)

Děkuji za rychlou odpověď. Konstatuji však, že otázka č. 3) „Ekonomické dopady ( přibližná výše očekávaného zisku či ztráty města, případně celospolečenské ztráty)." nebyla zodpovězena. Zřejmě proto, že touto problematikou se nikdo nezabýval. S pozdravem Arnošt Bednář

Přílohy: