PROJEKT DO STRATEGICKÉHO PLÁNU

Souvisí s podnětem číslo 20070920090000

Dne 8.7.2008 vyzvali představitelé města Č .Krumlov občany, aby do 31.7.2008 na doporučeném formuláři navrhli, které projekty by měly být součástí inovovaného Strategického plánu. V dopisu je mj. uvedeno : „Vaše projektové záměry budou tvořit datovou základnu pro výběr podporovaných projektových záměrů, které budou součástí Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. Tyto záměry pak budou dle finančních možností v následujících letech postupně realizovány. Využijte možnosti aktivně ovlivnit tvář a funkčnost města, ve kterém žijete a pracujete! Ukažte nám, co chcete změnit, a předložte také svůj návrh řešení!"

 

Občanské sdružení PODNĚTY.CZ popisuje svůj návrh takto:

 

(Pod textem projektu je dialog s vedoucí odboru strategického plánování)

 

1. Název projektu

 

REGISTR PODNĚTŮ OBYVATEL A HOSTŮ ČESKÉHO KRUMLOVA

 

(dále jen www.ck.podnety.cz ).

 

2. Cíl projektu (Jaký problém má projekt řešit, jaké to bude mít přínosy pro cílovou skupinu)

 

Projekt řeší problematiku dialogu obyvatel, případně hostů města s jeho představiteli, ve smyslu ustanovení §16/g zákona č. 128/2000Sb a §13 zákona 106/1999 Sb.

 

Jeho realizací lze zejména:

 

a) Zjednodušit obyvatelům a hostům Českého Krumlova komunikaci se zastupiteli a úředníky. Tím zvýšit jejich podíl na řízení a správě města, kraje, případně Česka a EU.

 

b) zajistit dostatek informací (podnětů) od spoluobčanů, zvýšit transparentnost a zjednodušit postupy jejich zpracování;

 

c) šetřit čas, peníze a „nervy" korespondujících stran;

 

d) zlepšit výkonnost zastupitelů a úředníků, především těch nových. Vést je k řízení metodou „hlavního článku";

 

e) v přehledném uspořádání archivovat „zkušenost generací", včetně fotodokumentace aktuálního stavu.

 

Zkušební provoz projektu potvrdil obecně známé kladné efekty podrobného a průběžného „mapování" problematiky města a jeho okolí. Registr již nyní obsahuje značné množství užitečných podkladů pro krátkodobá, strategická či územní plánování. Realizací některých podnětů uspořilo město značné finanční prostředky. Na mnoha místech se snížilo risiko úrazu obyvatel, byly odstraněny dlouhodobě přehlížené vady na komunikacích, atd.

 

V další fázi realizace projektu lze s minimálními náklady zajistit vyšší technologickou i věcnou úroveň neformální, levné a účinné komunikace mezi občany, zastupiteli a úředníky, kterou aktuálně zprostředkovává o.s.PODNĚTY.CZ . Následovat by měla samospráva projektu městem.

 

Podněty pro starostu Českého Krumlova mohou být inspirací k preventivnímu opatření v jiných městech i v legislativě. Vzdáleným cílem je „město bez podnětů" - kde vše funguje jak má.

 

Protože jde o projekt , který jinde dosud „legalizován" nebyl lze očekávat, že vyšší zájem o zkušenosti Č.Krumlova projeví zejména poslanci, senátoři, ministři, novináři i politologové. To zvýší prestiž města.

 

Projekt by se měl stát trvalou a důležitou součástí informačního systému správy města, kraje i ČR.

 

3. Obsah projektu (Popis hlavních aktivit, které povedou k realizaci projektu )

 

Projekt lze realizovat využitím a dalším vývojem technologie portálu www.ck.podnety.cz .

 

Uvedený portál vznikl v podstatě ze stejných důvodů, které kdysi vedly ke zřízení veřejně přístupných národních databází vynálezů a průmyslových vzorů a dnes umožňují komukoliv systematicky využívat poznatky tvůrčích osobností.

 

Použitá technologie zrychluje provádění optimalizačních rozborů (oddělování „zrna od plev") a přispívá tak k vyšší kvalitě práce manažerů. Shodnými postupy může provádět rozbory (kontrolovat práci manažerů obce) každý občan.

 

V podstatě je třeba, aby zastupitelé města prohlásili, že občané mohou podněty k nápravě stavu předávat městu i formulářem http://podnety.cz/formular-podnetu a na podněty včas a odpovědně reagovali.

 

K tvorbě podnětů a k přípravě nových"podněcovatelů" je třeba občany motivovat. Důležitá je aktivita pedagogů.

 

3. Plný název a úřední adresa předkladatele projektu

Předkladatelem projektu je o.s.PODNĚTY.CZ,
Nádražní předměstí - Sídliště Vyšný 102/5,
Český Krumlov

 

4. Odpovědná osoba/pozice

 

Výbor o.s. PODNĚTY.CZ, Ing.Arnošt Bednář - předseda sdružení

 

Kontakt: podnety@podnety.cz

 

5. Přehled partnerů participujících na projektu

 

Projekt www.ck.podnety.cz je segmentem NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP). Ta je na serveru www.podnety.cz , resp. www.podnety.eu .

 

Na vývoji a provozu databáze se podílí Územní jednotky (klony) o.s.PODNĚTY.CZ.

 

Sdružení považuje za partnery projektu politické strany, které využívání NDOP začlenily do svých volebních programů, několik nevládních neziskových organizací, které se podílí na propagaci projektu NDOP a např. i prvního místopředsedu Senátu Petra Pitharta, který realizaci projektu podporuje.

 

Důležitým partnerem je už nyní město Č. Krumlov, jehož radní nominovali provozovatele projektu na Cenu města za rok 2007.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

9.2.2009 11:39:13 napsal autor podnětu vedoucí oddělení strategického rozvoje MÚ v Č. Krumlově: (Formátování upravil Arbed)

 

Dobrý den,

 

vracím se k mailu, který jsem Vám zaslal dne 10.7.2008 - cituji:

 

"Milá paní/slečno Moniko,

 

děkuji za upravený harmonogram aktualizace Strategického plánu. Své připomínky k němu (odkazy na související podněty z www.podnety.cz ) jsem Vám již zaslal. Doufám, že nebudou opomenuty.
Nově "zasílám" vyplněný formulář přihlášky projektového záměru do datové základny Akčního a Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov. ¨
Rád bych věřil, že tento finančně nenáročný, ale společensky asi vysoce hodnotný záměr bude (konečně) realizován. Naleznete ho na str. http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-122-projekt-do-strategickeho-planu.html

 

S pozdravem

 

Ing.Arnošt Bednář
předseda o.s.PODNĚTY.CZ

 

Telefon: 380715637; Mobil: 721963527"

 

Konec cit.

 

Rád bych nyní věděl, jak bylo s iniciativou o.s.PODNĚTY.CZ naloženo.

 

Za odpověď předem děkuje, srdečně zdraví a na další spolupráci se těší

 

Ing. Arnošt Bednář
předseda o.s. PODNĚTY.CZ

 

www.podnety.cz
www.zpravodaj.podnety.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

12.2.2009 7:23 Bc. Monika Petrů odpověděla:

 

Vážený pane inženýre Bednáři,

 

posouzení návrhů projektových námětů probíhalo v pracovních skupinách jednotlivých komisí Rady města Český Krumlov. Veřejnost měla možnost vyjádřit se k celému znění Akčního plánu včetně uvedených projektových námětů např. prostřednictvím veřejného projednávání, které se uskutečnilo dne 1.10.2008 v zasedací místnosti MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.

 

Připomínky k textu dokumentu a k návrhům projektových záměrů měli občané možnost zasílat do 5. října 2008. Ke konečnému projednání a schválení byl Akční plán předložen dne 13. října 2008 radě města a 23. října 2008 zastupitelstvu města.

 

Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:

 

Projektové náměty, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu.

 

-Projektové náměty, které již město začalo realizovat.

 

-Projektové náměty, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo.

 

-Projektové náměty, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných dotačních titulů a v nejbližší době bude vyhlášena výzva k -podávání žádostí.

 

-Stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti.

 

-Výstupy z přípravy a rozpracování projektového námětu.

 

Přehled projektových námětů naleznete v Akčním plánu rozvoje města na stránkách 14-18 a souhrnné informace o projektových námětech na str. 135. Vlastní dokument akčního plánu je k dispozici na internetových stránkách města v sekci Občan, odkaz Strategické plánování (Dokumenty ke stažení - Akční plán města Český Krumlov).

 

V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem

 

Bc. Monika Petrů

 

vedoucí oddělení strategického rozvoje

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

12.2.2009 předseda o.s.PODNĚTY.CZ reaguje:

 

Vážená paní Bc. Petrů,

 

děkuji za informaci, přestože se mi zdá poněkud „mimo mísu"
Ušetřila byste sobě i mně spoustu času, pokud by Vaše odpověď zněla:
"PODNĚTEM, KTERÝ JE ZVEŘEJNĚN NA STR.http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-122-projekt-do-strategickeho-planu.html, A NA KTERÝ JSEM BYLA DNE 10.7.2008 UPOZORNĚNA SE MĚSTO NEZABÝVALO A NEZABÝVALA S NÍM ANI ŽÁDNÁ S KOMISÍ"
Ptal jsem se proto, že v dokumentech, dosažitelných ze str.
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rozv_dok.xml jsem relevantní odpověď nenalezl. Omlouvám se, pokud jsem snad byl nepozorný.
Prozatím nezbývá než konstatovat, že Č.Krumlov již téměř 8 roků ignoruje návrhy uvedené zejména na stránkách:
http://podnety.cz/podnet-cislo-20010408103707 (Strategicky zajišťovat systémy pro práci s informacemi),
http://podnety.cz/podnet-cislo-20050318055707 (Konkretizovat strategii pro komunikaci radnice s obyvateli a hosty města),
Tuším,že pan starosta nemá dost sil, odvahy či politické vůle k realizaci „dohody" ze dne 20.9.2007 - viz
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070920090000 (Sdružení doporučilo a starosta dne 20.9.2007 akceptoval, že je třeba:. . .)
Domnívám se, že město nepostupuje správně a v oblasti komunikace s obyvateli bude jinými předstiženo. Viz např.
http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-166-foto-vsetin-ulomena-hvezdicka-ve-.html

 

Je mi to líto.

 

S pozdravem

 

Ing. Arnošt Bednář
Předseda o.s. PODNĚTY.CZ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy: