Les nebo golfové hřiště ?

Souvisí s podnětem číslo 20071005081326

Již 22,5 tis. občanů podepsalo petici proti výstavbě golfového hřiště v pražském Klánovickém lese. Kdo s nimi souhlasí, měl by ministru Bursíkovi poslat mail s níže uvedeným textem:

 

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Vršovická 65

 

101 00 Praha 10
E-mail:
posta@env.cz

 

V Praze, 9. června 2008

 

Věc: Nesouhlasné vyjádření k záměru MZP216 - „Výstavba golfového hřiště Praha - Klánovice"

 

K oznámení záměru „Výstavby golfového hřiště Praha - Klánovice" k projednání posouzení vlivů na životní prostředí se vyjadřuji takto:

 

1. Dokumentace předložená k Záměru je zpracována silně tendenčně a řada vlivů je bagatelizována nebo zcela vynechána.
a) Operovat s tím, že nulová varianta (zachování lesa v současné podobě) zhorší stav více než golfové hřiště je úsměvné. Pokud je nejlepší ochranou chráněných oblastí jejich v tomto případě vyjmutí z PUPFL a vykácení, nemělo by smysl žádné chráněné oblasti vyhlašovat ani hodnotit vliv projektů na životní prostředí.
b) Zcela přeceňována je funkce nařízených opatření, které by investorovi ukládala povinnosti k eliminaci nevhodných zásahů do ŽP, které v budoucnosti lze jen těžko vymáhat a zajistit jejich realizaci. Stejně tak je přeceňován příslib a záruky investora, že převezme garanci nad ochranou životního prostředí v řešené oblasti.
c) Veškeré propočty jsou zřejmě záměrně podhodnoceny: spotřeba vody na závlahy, zátěže při stavbě, odvoz a přívoz materiálů, hluk, v propočtech záboru lesa se uvádí pouze čisté plochy hřišť - chybí potřebný cca 10 ochranný pas okolo vykácené plochy, jako ochrany před zničením kořenů dalších stromů, chybí zábory lesa: pro spojovací cesty, výkopy pro rozvody energie, vody, kabelů ,zpevnění terénu pro těžkou techniku atd. Potřeba vody je navrhována částečně z odkalovacích nádrží, část z vodovodního řadu. Současná kapacita vodojemu je vyčerpána, rozšíření kapacity není zatím plánována.

 

2. Výstavba golfového hřiště uprostřed lesa není ve veřejném zájmu
a) Golfové hřiště je svým charakterem exkluzivní záležitostí pro relativně úzkou skupinu členů klubu a jejich hostů na úkor obecného užívání a zachování průchodnosti lesa pro ostatní obyvatele. Ať dnes slibují představitelé golfu cokoliv, dříve nebo později jim pohyb nečlenů po ploše hřiště bude vadit a budou prosazovat znepřístupnění. Volný pohyb jiných osob na hřišti je v rozporu s filosofií tohoto sportu - klid a nerušení na hřišti patří k jeho desítiletími vypěstované kultuře a je s volným průchodem kohokoliv neslučitelný. V budoucnu by z toho hrozily střety a to není v zájmu ani klubu, ani ostatních uživatelů lesa. Přitom rekreační funkce Klánovického lesa právě jeho rozsahem a dosavadní neporušeností přesahuje lokální význam a má význam celopražský.
b) Praha má nedostatek ploch pro neorganizovaný sport a rekreaci v přírodě všech obyvatel.
c) Navíc golfových hřišť už je v Praze a v okolí Prahy již několik a vždy se jedná o značný zábor ploch pro dílčí skupinový zájem,
d) Na správním území hlavního města Prahy není ani 10 % ploch evidenčně vedených jako lesní půda, navíc jde vesměs o lesy zvláštního určení s mnoha dalšími funkcemi, než je jen produkční a každý funkční ar lesa je tu nesmírně cenný.

 

3. Požaduji plnohodnotné pokračování procesu EIA včetně nezávislého posouzení a veřejného projednání
a) Neřešená nebo nedostatečně řešená rizika jakými jsou vlivy na ŽP, krajinu, les, N2000, VKP, živočichy, rostliny, občany včetně vyloučením areálu z veřejných ploch, synergických a kumulativních vlivů vyžadují dokumentaci řádně dopracovat.
b) Tak významný zásah do Klánovického lesa nemůže být řešen pouze oznámením podle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., tak složitou problematiku nelze řešit pouze oznámením podle § 6 přílohy č. 3, ale žádám záměr dále posuzovat podle zákona č.100/2001 Sb., tj. zpracovat dokumentaci podle přílohy č.4 k zákonu č.100/2001 Sb., následný posudek nezávislou a autorizovanou osobou a veřejné projednání záměru.
c) Požaduji zpracování celé dokumentace v souladu s aktuálními a platnými metodikami hodnocení, zahranniční studie doložit jejich překladem, pokud je na ně odkazováno.
d) Požaduji veřejné projednání záměru výstavby golfového areálu v Klánovickém lese

 

4. Požaduji zpracování dokumentace a záměru pro celý areál, ne pouze pro golfové greeny
a) Podaný záměr obnovy golfového hřiště neobsahuje vše co se týká celého záměru. Dle stanoviska MŽP, sděleného opakovaně FGRP , nemá dojít k „salámování „ požadavků a podklad pro posouzení v EIA má být úplný tj.,zahrnující všechny požadavky související s celkovým záměrem. FGRP podaný záměr pro EIA-MZP216 je tedy podán nepřípustnou formou „salámování" a v rozporu s tímto stanoviskem.
b) Záměr nezahrnuje především:
i) celkovou rekonstrukci klubovny včetně rozšíření zastavěné plochy na pozemku 1103/7 - bez povolení výjimky PP Klánovice- Čihadla a stavební uzávěry dle vyhlášky MHMP 3/91
ii) rekonstrukce probíhá bez úředního souhlasu. I přes vydání dalších výzev k odstranění stavby, stavba pokračuje dále bez přerušení. Naopak stavbu rozšiřují o nejméně dalších 500 m2 mimo původní půdorys,dále o přípojku na kanalizaci a vybudování jímek, přípojku elektrické energie, Caddie House, přístřešek u cvičné louky, provozní objekt, parkoviště, odstavnou plochu pro techniku
iii) rozšíření podnikání v klubovně o veřejnou restauraci , která nebyla nikým schválena. Je nevhodné v oblasti klidu pořádat večírky, svatby, podnikové akce a další oslavy včetně ohňostrojů na komerční bázi pro řádově stovky osob mimo klubovou základnu.
iv) požadavek na tzv. dětské hřiště - zatím bez udání rozlohy a umístění
v) požadavek na další sportoviště (tenis, volejbal, nohejbal, baseball atd.) dle jiných projednávaných úvah v rámci zřízení tzv. společensko - sportovního areálu.
vi) Podstatné rozšiřování parkovací plochy u klubovny na úkor zeleně a stromů a úvahy o provozu veřejné restaurace vč.podnikových akcí, jsou jasným signálem značného zvýšení počtu průjezdu aut do areálu až 300-500 denně a představuje pro okolí značné zhoršení životních podmínek, pěší příchozí jsou skutečně světlou výjimkou.
vii) V současnosti se na stavebním odboru Praha 21 vede řízení ke cvičné louce, která má parametry odlišné od v dokumentaci uváděných variant. Investor požádal orgány ochrany životního prostředí na MHMP a Praze 21 o závazné vyjádření k dětskému hřišti a to v situaci, kdy bylo rozhodnuto o nutnosti zpracování procesu EIA. Všechna uvedená řízení by měla být v souladu a zahrnuta do jediného záměru.

 

5. Požaduji vypracování posudků autorů vyhlášení NATURA
a) Požadujeme podrobnější dokumentaci vyjasňující skutečnost , že odborníci z oblasti biologie ve svých posouzeních zlehčují (respektive uvádějí, že zmíněné porosty jsou nepůvodní, málo hodnotné, způsobují degradaci půdy, jejich smýcení bude mít příznivý vliv atd.)míru ovlivnění lesních porostů a živočichů, ale přitom na druhé straně se jiní (nebo možná i ti samí) odborníci zasadili o to, aby bylo území v nedávné minulosti zařazeno do soustavy evropsky významných lokalit a o před o něco dávnější dobou tam byla vyhlášena přírodní rezervace. Jestliže jsou v daném území lesy i jejich fauna v podstatě bezcenné a jejich vykácení ničemu neuškodí, co je zde potom předmětem ochrany a proč bylo vůbec chráněné území v dané lokalitě vyhlášeno? Požaduji podrobnější posouzení od odborníků, kteří se podíleli na podkladech pro vyhlášení zmíněných chráněných přírodních prvků a mají je tzv. "na svědomí". Pokud ti samí, kteří se na vyhlášení podíleli dnes tvrdí, že smýcení lesních porostů ničemu neuškodí, požadujeme vysvětlení jejich náhlého názorového obratu.

 

6. Požaduji zpracování variantního řešení pro umístění golfového hřiště mimo les a prokázání, že neexistuje varianta mimo les, která je výhodnější
a) V dokumentaci není uvedena žádná varianta hřiště, která by nezasahovala do přírodního parku, přírodní rezervace, oblasti NATURA2000 nebo významného krajiného prvku, která by se lišila umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení. Požadujeme prokázat, že neexistuje na jiném místě varianta výhodnější, která by do těchto oblastí nezasahovala a zmíněné oblasti neovlivňovala. Existence klubovny nezakládá žádnou nutnost realizovat projekt golfového hřiště právě na tomto místě.
b) Jedná se o typ záměru, který oproti jiným záměrům není vázaný na specifické podmínky, může být realizován téměř kdekoli a navíc není ani veřejně prospěšný. Pro tyto účely lze s úspěchem využívat plochy jiné, zcela nepřírodní, jejichž rekultivací na golfové hřiště se hodnota území po všech stránkách zvýší.
c) Pokud podle investora žádná taková varianta mimo les neexistuje, žádáme o prokázání této zkutečnosti.
d) Mimo uváděné varianty řešení golfu v Klánovickém lese (var.1,2,2a) požaduji zpracovat návrh v jiných lokalitách mimo KL, např. v prostoru severozápad od klánovické zástavby, okolí Šestajovic a Úval. Měly by být zvažovány i varianty v jiných lokalitách
e) Dalším argumentem pro zpracování varianty mimo les je fakt, že golfové hřiště může být vybudováno během několika měsíců na každém poli (greeny se dovezou, písek se doveze, vysadí se odrostlíky, "jezírka" se odizolují, aby netekla, napustí se vodou atd.), ale les jako takový (lesní ekosystém) se však nevytvoří ani za 100 let
f) Požadujeme rozpracování nulové varianty, která je zde zcela bagatelizovaná.

 

7. Požaduji vypracování rizikové analýzy se zaměřením na stabilitu navrhovaného projektu v dlouhodobém časovém horizontu
a) 9ti jamkové hřiště nemusí být ekonomicky udržitelné a v budoucnu zvýší tlak na jeho rozšíření na 18 jamek
b) s ohledem na množství vybudovaných nebo budovaných golfových hřišť v okolí (Mstětice, Brandýs n/l, Hostivař, Benátky n. Jizerou, Štiřín, dále nová výstavba na Černém Mostě -18 jamek, ve Vinoři -27 a 18 jamek atd.) nemusí být nový projekt ekonomicky úspěšný a dokumentace neřeší s tím spojená rizika
c) Požaduji zpracování řešení v případě nedokončení nebo ukončení provozu areálu, zejména s ohledem na regeneraci vykácených ploch

 

8. Řada stanovisek uvedených v dokumentaci byla zrušena
a) územní rozhodnutí 1995
b) výjimka z 3/91 - zruš.2007
c) dokument LČR 2007, Příloha 2
d) AOPK 2004, Příloha 2

 

Zásadně nesouhlasím s výstavbou golfového areálu v Klánovickém lese, protože jsem přesvědčen, že budování a provoz areálu má obrovský negativní vliv na životní prostředí.

 

Žádám, aby mé připomínky a námitky byly vzaty v úvahu.

 

Jméno a bydliště autora dopisu . . . . . . . .

Přílohy: